Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
obowiązujące w umowach zawieranych przez
MULTIPACK Sp. z o.o. Sp.k.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej jako „OWS”) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży i dostawy towarów, których sprzedawcą jest MULTIPACK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Sokołowie Małopolskim , ul. Gen. Okulickiego 18, 36-050 Sokołów Małopolski, NIP: 5170379320, REGON: 366397784, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000659363.
2. OWS stanowią integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę, w tym również umów zawieranych w formie zamówienia złożonego drogą mailową lub telefoniczną.
3. Dostęp do OWS Kupujący może uzyskać w każdym momencie pod adresem: http://multipack.com.pl, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
4. OWS sporządzone są w języku polskim i stanowią wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
5. OWS mają zastosowanie jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
6. Jeżeli stosunek prawny wynikający z Umowy ma charakter ciągły, zmiany OWS wiążą Kupującego od pierwszego dnia miesiąca następującego po powiadomieniu Kupującego o zmianie OWS.
7. Warunki sprzedaży, indywidualnie uzgodnione pomiędzy Stronami i potwierdzone w formie pisemnej mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS, w zakresie w jakim zawierają uregulowania odmienne niż OWS. W pozostałym zakresie zastosowanie mają OWS.

§ 2 DEFINICJE
1. Użyte w OWS określenia mają następujące znaczenie:
a) Sprzedawca – MULTIPACK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Sokołowie Małopolskim , ul. Gen. Okulickiego 18, 36-050 Sokołów Małopolski, NIP: 5170379320, REGON: 366397784, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000659363;
b) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą, nabywająca Produkty od Sprzedawcy;
c) OWS – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego;
d) Towar – rzeczy ruchome, które mają być sprzedane Kupującemu przez Sprzedawcę na podstawie zawartej przez Strony umowy sprzedaży;
e) Strony – łącznie Sprzedawca i Kupujący;
f) Zamówienie – oferta kupna Towarów złożona przez Kupującego w formie pisemnej lub dokumentowej (np. mail, SMS);
g) Potwierdzenie – oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia złożone Kupującemu w formie pisemnej lub dokumentowej (np. mail, SMS);
h) Umowa – umowa sprzedaży zawarta przez Strony, której OWS stanowią integralną część.

§ 3 ZAWARCIE UMOWY
1. Wszelkie informacje dotyczące Towarów, przedstawione w katalogach, folderach, broszurach, a także ofertach, jak również zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nawet jeżeli opatrzone zostały ceną.
2. Warunkiem zawarcia Umowy jest złożenie przez Kupującego Zamówienia. Zamówienie składane jest na formularzu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do OWS. W przypadku nieskorzystania przez Kupującego z ww. formularza koniecznym jest podanie w Zamówieniu co najmniej danych Kupującego wraz z adresem i NIP, przedmiotu zamówienia (rodzaj, ilość), oraz miejsca i terminu dostawy.
3. Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie Kupującemu przez Sprzedawcę Potwierdzenia. Przesłanie Potwierdzenia jest równoznaczne z przyjęciem go do realizacji. Złożenie Zamówienia przez Kupującego nie jest wiążące dla Sprzedawcy, a brak odpowiedzi na Zamówienie nie oznacza milczącego przyjęcia Zamówienia.
4. Anulowanie Zamówienia przez Kupującego możliwe jest jedynie pod warunkiem uiszczenia przez Kupującego kosztów realizacji Zamówienia poniesionych przez Sprzedawcę od dnia złożenia Zamówienia do dnia jego anulowania.
5. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży, jeżeli było to spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i których nie można było uniknąć (siła wyższa).

§ 4 CENA
1. Cena sprzedaży Produktów zostanie każdorazowo indywidualnie uzgodniona przez Strony i określona w Zamówieniu. Jeżeli Zamówienie nie będzie zawierało ceny, Sprzedawca poda Kupującemu aktualne ceny Produktów, po czym Kupujący będzie uprawniony do ponownego złożenia Zamówienia.
2. Sprzedawca jest uprawniony do wystawienia Kupującemu faktury VAT bez podpisu Kupującego.
3. Termin zapłaty oraz sposób płatności zostanie każdorazowo określony w fakturze VAT wystawionej przez Sprzedawcę. Termin zapłaty oraz jej sposób ujęty na fakturze VAT wiąże Kupującego.
4. Zapłatę uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
5. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu powstania obowiązku podatkowego.
6. Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od realizacji Zamówienia lub jego dalszej części w razie uchybienia przez Kupującego terminowi płatności wynikającemu z jakiejkolwiek wystawionej przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego faktury VAT.

§ 5 DOSTAWA
1. Termin dostawy Produktów zostanie każdorazowo indywidualnie uzgodniony przez Strony i określony w Zamówieniu. Jeżeli Zamówienie nie będzie zawierało terminu dostawy, wiążący jest termin wskazany przez Sprzedawcę w Potwierdzeniu.
2. Strony mogą uzgodnić, iż dostawa Zamówienia następować będzie częściami, zgodnie z zapotrzebowaniem Kupującego, zgłaszanym mailowo lub telefonicznie. Zastrzega się jednak, iż ostatnia z części Zamówienia nie może być dostarczona później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia Zamówienia.
3. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego, a w przypadku braku podania takiego adresu – na adres wynikający z KRS lub CEIDG jako adres siedziby Zamawiającego.
4. Koszt dostawy Produktów obciąża Kupującego.
5. Termin dostawy może ulec zmianie w przypadku:
a) wstrzymania dostawy z przyczyn leżących po stronie Kupującego;
b) opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny;
c) nieudzielenia Sprzedawcy przez Kupującego informacji niezbędnych do realizacji dostawy;
d) działania siły wyższej.
W takim przypadku termin dostawy ulegnie wydłużeniu o okres występowania takich okoliczności, z uwzględnieniem czasu koniecznego dla Sprzedawcy do wznowienia dostawy.
6. W przypadku opóźnienia dostawy Produktów na żądanie Kupującego lub z powodu okoliczności za które Kupujący ponosi odpowiedzialność, Sprzedawca może żądać od Kupującego pokrycia kosztów przechowywania Produktów według stawki 2% łącznej ceny netto Produktów za każdy tydzień przechowywania. W przypadku gdy okres tego opóźnienia przekroczy 30 dni kalendarzowych uznaje się, że Produkty zostały wydane Kupującemu i Sprzedawca może domagać się zapłaty ceny sprzedaży Produktów, powiększonej o koszty ich przechowywania.
7. Z chwilą wydania Produktów na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Za wydanie towaru uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi.
8. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Kupujący zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu.

§ 6 RĘKOJMIA
1. W przypadku wykrycia przez Kupującego wad jakościowych Kupujący jest zobowiązany do ich zgłoszenia Sprzedawcy w terminie 3 dni od dnia ich dostawy. Po upływie powyższego terminu uprawnienia Kupującego z rękojmi za wady Produktów wygasają.
2. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba że do jej rozpatrzenia konieczne jest wykonanie ekspertyzy. W tym ostatnim przypadku termin ten wynosi 30 dni od dnia wydania ekspertyzy.
3. Koszt ekspertyzy ponosi ta ze Stron, której twierdzenia nie zostały przez ekspertyzę potwierdzone. W przypadku, gdy koszty ekspertyzy czasowo pokrył Sprzedawca, a finalnie winny obciążać one Kupującego Sprzedawca jest uprawniony do obciążenia nimi Kupującego poprzez refakturę.
4. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedawcę jest on zobowiązany do dokonania wymiany wadliwych Produktów na Produkty wolne od wad, albo też dostarczenia brakującej ilości Produktów.

§ 7 POUFNOŚC INFORMACJI
1. Kupujący zobowiązuje się względem Sprzedawcy zachować w poufności oraz nie ujawniać osobom trzecim informacji o warunkach Umowy oraz informacji i danych ujawnionych przez Sprzedawcę Kupującemu w trakcie i w związku z realizacją umowy sprzedaży oraz innych informacji i danych, co do których Sprzedawca podjął działania zmierzające do ich ochrony przed ujawnieniem osobom trzecim oraz informacji i danych, których specyfika i rodzaj wskazuje na ich poufny charakter (Informacje Poufne), niezależnie od formy uzyskania Informacji Poufnych i nośnika, na którym zostały przekazane.
2. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy Informacji Poufnych, których ujawnienia żąda uprawniony organ państwowy, zgodnie z przepisami prawa, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Sprzedawcy, lub które w dacie ich ujawnienia lub otrzymania były już znane Kupującemu bez obowiązku zachowania poufności.
3. Informacje Poufne nie mogą być wykorzystywane przez Kupującego w jakimkolwiek innym celu niż dla prawidłowej realizacji Umowy.
4. Obowiązek zachowania poufności w zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie obowiązuje bezterminowo.
5. Strony mogą powoływać się wobec osób trzecich na fakt zawarcia umowy sprzedaży, z zachowaniem tajemnicy dotyczącej jej szczegółowych warunków.
6. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności Kupujący zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej w wysokości ……………. (słownie: ………………….) za każdy przypadek naruszenia. Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ilekroć szkoda przewyższy zastrzeżoną w zdaniu poprzedzającym karę umowną.

§ 8 DANE OSOBOWE
a.i.1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. Poniższe postanowienia mają zastosowanie w przypadku Kupujących, do których danych osobowych stosuje się RODO.
a.i.2. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
a) wykonanie zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),
b) realizacja roszczeń z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będące realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane podmiotom, którym Sprzedawca powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów (w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, IT, prawne) oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez następujący okres:
a) wykonanie zawartych umów – przez okres wykonywania umowy, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń;
b) realizacja procesu reklamacji – 5 lat od momentu rozpatrzenia reklamacji,
c) cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
5. Kupującemu przysługuje prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
b) sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
c) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
f) przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
6. Jeżeli Kupujący uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży.
8. Strony zobowiązują się do poinformowania swoich pracowników i współpracowników biorących udział w realizacji niniejszej umowy, o tym, że ich dane osobowe zostały udostępnione drugiej Stronie umowy, w celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy, w tym w celach kontaktowych.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego OWS zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie OWS pozostaje w mocy.
2. Kupujący zapewnia i odpowiada za to, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów przekazywanych Sprzedawcy w celu ich wykorzystywania przy projektach nadruków, jak i przy wykonywaniu samych nadruków, bądź prawo do korzystania z tych utworów we wspomnianym zakresie.
3. W zakresie nieuregulowanym w OWS zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym rozstrzygane będą polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, rozstrzygnę będą one przez sąd polski, właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym jest prawo polskie.
6. OWS sporządzone zostały w języku polskim. W przypadku gdy OWS sporządzone zostaną również w innym języku, w razie rozbieżności między poszczególnymi postanowieniami w każdym z ww. języków, rozstrzygająca jest wersja OWS sporządzona w języku polskim.
7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jedynie za poniesione przez Kupującego rzeczywiste straty (damnum emergens) wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy sprzedaży, będącego następstwem okoliczności, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność – przy czym całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy z wszelkich tytułów wynikających z zawartej przez Strony umowy sprzedaży nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 100 % ceny sprzedaży. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku szkód wyrządzonych przez Sprzedawcę z winy umyślnej.
8. Przelew wierzytelności przysługujących Kupującemu względem Sprzedawcy jest dopuszczalny jedynie za uprzednią pisemną pod rygorem nieważności zgodą Sprzedawcy.